VOGELAARS

Duinen Goeree & Kwade Hoek


Informatie
De Kwade Hoek is een afwisselend en dynamisch landschap met primaire duinvorming, slikken, schorren en duinstruweel. In de kreken en op het slik foerageren de lepelaars die in Voornes Duin broeden

Ligging
De Kwade Hoek ligt ten noorden van Goedereede (Goeree-Overflakkee) en westelijk van Stellendam.

Kenmerkende soorten

 

Rosse grutto
Bergeend
Drieteenstrandloper
Wulp


Als u belangstelling heeft voor een totaaloverzicht van de aanwezige vogels kunt u op www.vogelbescherming.nl meer informatie vinden

Volgerland
Volgerland is een natuurontwikkelingsgebied net onder de vuurtoren van Ouddorp. In 2006 is begonnen met het inrichten van ongeveer 100 ha Ecologische Hoofd Structuur-natuur in de binnenduinrand. De inrichting van de voormalige landbouwgrond is klaar en de natuur is aan zet.

Nieuws uit Volgerland
Nieuw dit jaar is de Volgerland excursie. Het gebied is nu klaar na het herstel van de oude kreek. Weidevogels kunnen er ongestoord broeden en watervogels hebben er een mooie leefomgeving teruggekregen. De ervaren vogelgids zal u rondleiden door en langs dit gebied. Hij vertelt u over de vogels die u ziet en over de historie van het gebied. Aanmelden bij de VVV Ouddorp aan Zee, Bosweg 2, 0187-681789 of www.natuurmonumenten.nl

Het gebied beleven
U kunt er zelf kijken hoe de natuur zich ontwikkelt. Door het natuurgebied loopt een afwisselende wandelroute die ook een stuk strand meepakt. Op verschillende uitkijkpunten kunt u de vogels bespieden. In de nieuwe natuur is genoeg te zien. Zodra de graafmachines uit het gebied vertrokken, maakten weidevogels gebruik van de nieuwe natuur. En langs de oevers van de kreek zoeken lepelaars naar hun eten. Ook loopt er een wandel- en fietspad rond het gebied. Aan de rand van het gebied staan hekken of prikkeldraad. Schrik niet, dit heeft als functie het vee binnen te houden.

Vogelkijkhut Een vogelkijkhut is aanwezig aan de Stellingweg, op de waterkering.


Fotograaf: T. Sluijter
Bron: Natuurmonumenten

Hoe ziet de nieuwe natuur eruit?
In de landbouw wordt er mest gebruikt waardoor er veel voedingsstoffen in de grond zitten. Maar juist bijzondere plantensoorten doen het goed op voedselarm (schraal) grasland. Plaatselijk is grond afgegraven en omgezet in schraal grasland. Natuurmonumenten maait de graslanden. Het maaisel blijft niet liggen, maar wordt afgevoerd. Zo blijven de graslanden voedselarm. Grutto, kieviet en veldleeuwerik vliegen in het voorjaar baltsend over de nieuwe natuur. Het gaat niet zo goed met de weidevogels in Nederland. Deze extra ruimte hebben ze hard nodig. De kreek is versterkt en aan de oever groeien de eerste rietkragen. Rietvogels als rietgors en kleine karekiet maakten dit voorjaar al hun nestjes.

Bloeiende orchideeën
Door regenwater en kwelwater uit de duinen vast te houden, komt het grondwaterpeil in het Volgerland hoog te liggen. Op deze natte en schrale graslanden zullen weer bijzondere planten groeien, zoals orchideeën. Daarmee komen allerlei insecten en vogels op af. Zomers lopen er koeien van een lokale boer. Zij houden de begroeiing kort wat ruimte geeft aan deze bijzondere soorten.